СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.03.2022 година ( среда) во 10:00 часот, кандидатот Никола Костадинов, студент на втор циклус студии – граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: Правни последици од развод на брак vis-à-vis вонбрачна заедница“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

01/03/2022