СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.04.2022 година (петок) со почеток во 16 часот, докторандот м-р Љубен Коцев ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: ,,Арбитрабилност на споровите од областа на конкурентското право“.  Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје,  (сала за ННС под деканат). 

Од Правниот факултет      

„Јустинијан Први“ во Скопје 

04/04/2022