СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
 Елена Дракулoвска Шоповски, број на досие 446м Деловно право“Поим и видови осигурување“13.06.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)12:00Стара сала за ННС
Иван Каранфилов, број на досие 45291, Деловно право“Концепт на неосновано збогатување во банкарството“13.06.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)13:00Стара сала за ННС
Драган Јанев, број на досие 447м Деловно право“Видови банкарски ризици“13.06.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)14:00Стара сала за ННС
Викторија Трајковска, број на досие 243м Деловно право“Банкарски дејности“13.06.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)15:00Стара сала за ННС
Глигор Чукарски, број на досие 91м Деловно право“Лизингот и неговата примена“13.06.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)    16:00Стара сала за ННС
Тамара Веселинска, број на досие 40224    Деловно право“Стечај и услови за отварање на стечајната постапка“14.06.2022 (ВТОРНИК)           12:00Стара сала за ННС
Теодора Заневска,број на досие 247м   Деловно право“Друштва и видови друштва (персонални друштва и друштва на капитал)“14.06.2022 (ВТОРНИК)            13:00Стара сала за ННС
Мартин Илијев, број на досие 249м Деловно право“Предизвиците на осигурениците од реформите во пензиското осигурување“14.06.2022 (ВТОРНИК)           14:00Стара сала за ННС

06/06/2022