СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Златко НовескиДаночната постапка кај даноците на имот во Република Северна Македонија20.06.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)09:00Стара сала за ННС
Ели ПеливановаПравна анализа на Директивата за механизми за решавање на даночните спорови во Европската унија и нејзиното влијание по македонското даночно право20.06.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)10:00Стара сала за ННС
Магдалена ТодороскаФорми на дозволено избегнување на обврската за плаќање данок со посебен осврт на даночните раеви20.06.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)11:00Стара сала за ННС

06/09/2022