СООПШТЕНИЕ

Резултати од спроведен завршен испит по предметот јавна администрација на 13.6.2022 г.

Катедра по административно право и јавна администрација