СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
 Теодор Богоевски Уставно правоПолитичка партиципација на лицата со попреченост 07.07.2022 (ЧЕТВРТОК)11:00Стара сала за ННС
Александар Велковски, број на досие 251 м, Деловно правоПоведување и правни последици од отварање на стечајна постапка 08.07.2022 (ПЕТОК)10:00Стара сала за ННС
Војдан Моневски, број на досие 42383 Деловно правоПравна регулација на обновливи извори на енергија 08.07.2022 (ПЕТОК)11:00Стара сала за ННС
Ангела Василевска, број на досие 322 м Деловно правоПравна регулација на фондациите 08.07.2022 (ПЕТОК)12:00Стара сала за ННС
Ангела Сибиновска, број на досие 516 м Деловно правоОграничените стварни права врз недвижностите во банкарското работење 08.07.2022 (ПЕТОК)    13:00Стара сала за ННС
Ема Мицевска, број на досие 40224    Деловно правоВлијанието на правното уредување на заразните болести врз трговијата, со посебен осврт на пандемијата од Ковид-19 08.07.2022 (ПЕТОК)         14:00Стара сала за ННС
  Катерина Антовска  Интелектуална сопственостЗаштита на авторското право во интернет просторот 08.07.2022 (ПЕТОК)          10:00Предавална 4
Благоја Пандовски Интелектуална сопственостПраксата на Европскиот суд на правдата за заштита на добро познатите трговски марки 08.07.2022 (ПЕТОК)          11:00Предавална 4
Сашо Златев   Интелектуална сопственост             Анализа на заштитата на географските називи на производите и услугите во земјите од Југоисточна Европа     08.07.2022             (ПЕТОК)12:00Предавална 4

01/07/2022