СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
 Даниел Павловски административно право и јавна администрацијаОдносот помеѓу локалната и централната власт 08.07.2022 (ПЕТОК)  11:00Нова  сала за ННС
Филип Николовски административно право и јавна администрацијаТужбата како процесно правно средство за поведување на управен спор 08.07.2022 (ПЕТОК)12:00Нова сала за ННС

01/07/2022