СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.07.2022 година (четврток) во 13 часот, кандидатот Ивица Кузмановски, студент на втор циклус студии – граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Побивање на должниковите правни дејствија – паулијанска тужба“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

05/07/2022