СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Славица Лазароска – АлексовскиЗаштита на личните податоци во банкарскиот сектор: состојби, процеси и предизвици во Република Северна Македонија14.09.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)10:00Стара сала за ННС
Марија МалиноваДоговор за кредит и правни последици од задоцнето плаќање со посебен осврт на правата и обврските што произлегуваат од договорот за кредит од аспект на монетарната регулатива и практична примена14.09.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)11:00Стара сала за ННС

05/09/2022