СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.05.2020 година  во 12 часот, кандидатот  Кристијан Давидовски ќе го брани својотмагистерски труд на тема: ,,Концептот на регистрирана заедница во правниот систем на Република Северна Македонија.  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

 

Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје

06/06/2020