СООПШТЕНИЕ


Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 10.06.2020 година во 11 часот, кандидатката Стефани Силјановска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Колизиони норми за решавање на судирот на законите во семејните односи“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Zoom“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје