СООПШТЕНИЕ


Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.06.2020 година во 11 часот, кандидатот Емран Исмаил ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Меѓународно-приватноправни аспекти на заштитата на бегалците“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Zoom“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје