СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 18.06.2020 година во 09 часот, кандидатката Лилјана Блажевска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Одговорност на државата за надомест на штета во македонското право и споредбеното право“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје