СООПШТЕНИЕ


Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.06.2020 година во 10 часот, кандидатот Мартин Алексов ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Трговски марки на Европската Унија: новиот пакет реформи, емпириска, квалитативна и квантитативна анализа“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје