СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.06.2020 година во 10 часот, кандидатот Ирфан Хасани ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Исламско банкарство и компаративна анализа со конвенционалното банкарство“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Skype link: https://join.skype.com/gX5mUIVlqRtL“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје