СООПШТЕНИЕ


Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 06.07.2020 година во 12 часот, кандидатката  Ивана Мацкиновска ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Измени во Законот за семејство што се однесуваат на одземање на родителскот право”.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа „Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје