СООПШТНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.06.2020 година во 12 часот, кандидатот Васко Рубаноски ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Даночно – правна анализа на Директивите за заемна помош на Европската унија релевантни за решавање на проблемот на меѓународно двојно (не)оданочување“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Skype link: https://join.skype.com/bUe9v8f4czlB“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје