Корпоративно право – двегодишни студии

Студентот во осмиот семестар избира еден од модулите Модул А или Модул Б. Во деветтиот семестар студентот  треба да избере четири изборни/опциони предмети и тоа: два предмети од другиот модул и два предмети од заедничката листа на опциони предмети, за да се стекне со вкупно 90 кредити. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.

ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Корпоративно управување 4 7 7
2 Корпоративни финансии 4 7 7
3 Корпоративна инсолвентност 4 7 7
4 Корпоративни стратегии и фискално окружување 4 7 7
5 Јавни корпорации 4 7 7
МОДУЛ А - Специфики на приватни корпорации
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Флексибилност и сигурност на пазарот на труд 4 7 8
2 Право на финансиски услуги 3,5 6 8
3 Компаративно корпоративно управување 3,5 6 8
4 Корпоративни даноци 3,5 6 8
5 Корпоративна етика 3.5 6 8
МОДУЛ Б - Специфики на државни корпорации
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Индустриски односи 4 7 8
2 Корпорациите и локалниот и регионалниот развој 3,5 6 8
3 Менаџмент со човечки ресурси 3,5 6 8
4 Теории на управувачки системи 3,5 6 8
5 Корпоративна етика 3,5 6 8
ИЗБОРНИ/ ОПЦИОНИ ПРЕДМЕТИ
1 Предмет од другиот модул 3,5 6 9
2 Предмет од другиот модул 3,5 6 9
3 Предмет од листата на УКИМ 3,5 6 9
4 Предмет од листата на УКИМ 3,5 6 9
Изработка на магистерски труд 30 10
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux