Корпоративно право – двегодишни студии

Студентот во осмиот семестар избира еден од модулите Модул А или Модул Б. Во деветтиот семестар студентот  треба да избере четири изборни/опциони предмети и тоа: два предмети од другиот модул и два предмети од заедничката листа на опциони предмети, за да се стекне со вкупно 90 кредити. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.