КОНКУРС за доделување 5 (пет) стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

1. Одлука за доделување стипендии од фонд.AБ преку единиците

3. ПРилог 1 – Критериуми за рангирање

5. Конкурс за СТИПЕНДИИ Атанас Близнаков- Правен Факултет

6. ПРИЈАВА

7. ИЗЈАВА-не користи друга стипендија

8. Изјава за точност на податоци

9. ИЗЈАВА за лични податоци

10. ИЗЈАВА за членови на семејството

11:17

Соопштение за дополнителна сесија

Соопштение за дополнителна сесија 2018/19 година

Одлука за спроведување на дополнителна/вонредна/испитна сесија во учебната 2018/19 година за студенти на втор циклус на студии

Одлука  за спроведување на дополнителна/вонредна/испитна сесија во учебната 2018/19 година за студенти на прв циклус на студии