ОГЛАС

Согласно член 3 од Правилникот за постапка за издавање под закуп на недвижен имот на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр.400/2018) и овластувањето од Ректорот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје 13-325/2 од 06.03.2020 година година, Деканот на Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје распишува

О Г Л А С бр. 3/2020

за издавање на недвижен имот под закуп

 

  1. Закуподавач

Закуподавач на недвижниот имот, предмет на овој јавнен повик е Правен факулет „Јустинијан први“ – Скопје при Уни­верзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

  1. Предмет и услови на издавање под закуп

Се издава под закуп недвижен имот:

2.1. Недвижен имот за отворање на бифе со површина од 181 метри квадратни (главен простор) и 10 метри квадратни (внатрешен магацин), вкупно 191 метри квадратни кој се наоѓа во состав Факултетот, за продажба на прехранбени производи и безалкохолни пијалоци.

2.2. Недвижен имот како помошна просторија за потребите на бифето под точка 2.1. на овој оглас со површина од 67,2 метри квадратни и кујна од 11,5 метри квадратни со вкупна површина од 78,7 метри квадратни (наставнички клуб).

Поблиските услови за закуп се дефинирани со документацијата за јавниот повик. Критериум за избор е економски најповолна понуда.

  1. Документација за огласот

Техничката документацијата за огласот е објавена на интернет страницата на факулетот www.pf.ukim.edu.mk и може да се подигне од архивата на Факулетот, секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот до крајниот рок за поднесување на понуди.

  1. Право на учество

Право да достави понуда и да учествува во постапката има секое заинтересирано домашно правно лице – понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на јавниот повик и кое ги исполнува условите наведени во документацијата.

  1. Времетраење на повикот и доставување на понуди

Јавниот повик трае 7 (седум) работни дена од денот на обја­вувањето. Понудите се доставуваат во затворен плик без ознаки во архивата на Правниот факулет „Јустинијан Први“ – Скопје. Крајниот рок за доставување на понудите е на 11.06.2020 во 15:00 часот. Јавното отварање на понудите ќе се изврши во просториите на Факулетот во терминот определен во Техничката документација по огласот.

Техничка документација – преземете тука.

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Правен факулет „Јустинијан Први“ во Скопје

02/06/2020

Повик за практикантска програма

Македонското здружение на млади правници објави повик за вклучување во практикантска програма за млади правници, која ќе се спроведува во периодот од април до јуни 2020 година, во Скопје, Битола, Прилеп, Охрид, Струмица, Куманово и Тетово.
Програмата се спроведува во соработка со судовите во Република Северна Македонија, Народниот правобранител, граѓански организации и адвокатски канцеларии.
Програмата за практикантска работа опфаќа спроведување на практична работа во траење од 3 месеци во една институција и учество на обуки кои ќе им помогнат на младите правници да стекнат дополнителни знаења.
Сите заинтересирани млади правници кои сакаат да бидат дел од практикантската програма може да се пријават преку испраќање на кратко резиме/CV и пополнет формулар на e- mail  amarkovska@myla.org.mk најдоцна до 22.03.2020 година.
Формуларот можете да го најдете на објавениот јавен повик на нашата веб страна каде можете да прочитате и повеќе информации за самата практикантска програма и начинот на спроведување.

Повик за практикантска програма

Македонското здружение на млади правници објави повик за вклучување во практикантска програма за млади правници, која ќе се спроведува во периодот од април до јуни 2020 година, во Скопје, Битола, Прилеп, Охрид, Струмица, Куманово и Тетово.

Програмата се спроведува во соработка со судовите во Република Северна Македонија, Народниот правобранител, граѓански организации и адвокатски канцеларии.

Програмата за практикантска работа опфаќа спроведување на практична работа во траење од 3 месеци во една институција и учество на обуки кои ќе им помогнат на младите правници да стекнат дополнителни знаења.

Сите заинтересирани млади правници кои сакаат да бидат дел од практикантската програма може да се пријават преку испраќање на кратко резиме/CV и пополнет формулар на e- mail  amarkovska@myla.org.mk најдоцна до 22.03.2020 година.

Формуларот можете да го најдете на објавениот јавен повик на нашата веб страна каде можете да прочитате и повеќе информации за самата практикантска програма и начинот на спроведување.

ОГЛАС за платена пракса во Адвокатско друштво ТРПЕНОСКИ

Адвокатско друштво ТРПЕНОСКИ Скопје има потреба од правник за платена пракса  со завршен прв циклус на правни студии – 180 кредити.
Кандидатот/-ката треба да има активно познавање на англиски јазик, возачка дозвола Б категорија како и познавање на компјутерските програми MS OFFICE.  Знаењето на дополнителен светски јазик ќе се смета за предност.Заинтересираните кандидати можат да ја пратат својата биографија, најдоцна до 20 Март 2020 на следната адреса:
info@adt.mk
Знаењето ќе се провери по пат на тестирање.

Оглас од Сител Телевизија

(Конкурост е завршен)

1. Утринската редакција Сител Телевизија има потреба од новинар. Работното време 10:00-14:00, а финансискиот надоместок е по договор.

2. Утринската редакција на Сител Телевизија има потреба од практиканти за работа на деск. Работно време 08:00-10:00 часот.

Понатамошните ангажмани би биле во зависност од желбите на кандидатите и нивниот интерес за влез во редакцијата како новинари со работен однос. Доколку постои интерес за заедничка соработка и има резултати, можен е и договор за соработка со вработување и финансиски надомест.

Заинтересираните кандидати да испратат CV на elence80@gmail.com.