Испити по предметите Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Вовед во економија и ВТОР ЦИКЛУС на студии

Влезен колоквиум по Економика, Политичка економија ќе се одржат на 2.11.2017 година во 14:00 часот во АМФ.2

Завршен испит по предметите Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Вовед во економија ќе се одржат на 9.11.2017 година 12:00 АМФ.2

Испитите по предметите Деловни финансии, Јавни Финансии, Јавен Менаџмент, Современи економски теории ќе се одржат на 9.11.2017 година во 12:00 АМФ.2

Забелешка: Испитот ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да се пријави на Студентски прашања со достава на уредно пополнета пријава и потребни уплатници за полагање на испитот во дополнителната сесија најдоцна до 8 ноември.

Финансово право – соопштение за колоквиум – генерација 2017/2018

Kолоквиумот по предметот Финансово право ќе се спроведе на 8.11.2017 (среда) во 11:30 часот согласно следниот распоред по амфитеатри:

  • Студентите со презиме од А-Ј во амф.2
  • Студентите со презиме од К-П во амф.3
  • Студентите со презиме од Р-Ш во амф.4.

Мастер Финансово право – термини за испити (дополнителна сесија)

Испитите по предметите Даночно право, Буџетско право, Меѓународно даночно право, Царинско право, Финансирање на единиците на локалната самоуправа, Монетарно, кредитно и девизно право и Банкарско право во дополнителната сесија ќе се спроведат на 6.11.2017 (понеделник) во 11:30 часот во амф.8.
Студентите кои ќе полагаат оваа сесија испитот ЗАДОЛЖИТЕЛНО да го пријават на маил кај д-р Елена Нешовска Ќосева (elena_neshovska@yahoo.com) наведувајќи податоци за студентот и предмет кој ќе го полагаат најдоцна до 3.11.2017 година (петок) до 20 часот.

Финансово право – термин за завршен испит (дополнителна сесија)

Завршниот (писмен) испит по предметот Финансово право во дополнителната сесија ќе се спроведе на 6.11.2017 (понеделник) во 11:30 часот во амф.8.
Студентите кои ќе полагаат оваа сесија испитот ЗАДОЛЖИТЕЛНО да го пријават со поднесување на пријавен лист и потврда за извршена уплата за административен надоместок до Службите на студентски прашања најдоцна до 3.11.2017 година (петок).

Испитите по предметите Трговско право, Стечај и стечајна постапка, Корпоративна инсолвентност, Трговско право применета програма и Меѓународно трговско право

Испитот по предметот Трговско право ќе се одржи на 2.11.2017 година во 9:30 АМФ.2
Испитите по предметите Стечај и стечајна постапка, Корпоративна инсолвентност, Трговско право применета програма и Меѓународно трговско право ќе се полагаат на 10.11.2017 година во 13 часот АМФ.2