Деловно право – двегодишни студии

Во осмиот (VIII) семестар студентот треба да избере еден од понудените два модула: Модул А – Деловно право или Модул Б – Трудово право. Во секој модул има два задолжителни предмети кои студентот има обврска да ги полага, додека од изборните предмети од модулот студентот треба да избере уште три предмети. Во деветиот (IX) семестар студентот треба да избере четири опциони предмети од листата на опциони предмети по сопствен избор, за да се стекне со вкупно 90 кредити. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.

ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Стечај и стечајна постапка 5 8 7 Преземи
2 Арбитражно право 5 8 7 Преземи
3 Право на хартии од вредност 5 8 7 Преземи
4 Право на интелектуална сопственост 5 8 7 Преземи
МОДУЛ А - Трговско право
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Основи на маркетинг 5 8 8 Преземи
2 Трговско право – применета програма 3,5 6 8 Преземи
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Меѓународно трговско право 3,5 6 8 Преземи
2 Корпоративно управување 3,5 6 8 Преземи
3 Деловни финансии 3,5 6 8 Преземи
4 Право на осигурување и обезбедување трансакции 3,5 6 8 Преземи
5 Економско казнено право 3,5 6 8 Преземи
6 Деловно окружување на Република Северна Македонија 3,5 6 8 Преземи
МОДУЛ Б - Трудово право
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Основи на маркетинг 5 8 8 Преземи
2 Трудово право – применета програма 5 8 8 Преземи
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Меѓународно трудово право 3,5 6 8 Преземи
2 Социјална заштита 3,5 6 8 Преземи
3 Социјална политика 3,5 6 8 Преземи
4 Европско социјално право 3,5 6 8 Преземи
5 Социјално осигурување 3,5 6 8 Преземи
ОПЦИОНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Енергетско право 3,5 6 9 Преземи
2 Медиумско право 3,5 6 9 Преземи
3 Право на телекомуникации 3,5 6 9 Преземи
4 Задружно право 3,5 6 9 Преземи
5 Право на асоцијации (здруженија) и фондации 3,5 6 9 Преземи
6 Право на професионални услуги и професионални организации 3,5 6 9 Преземи
7 Право на урбанизам и градење 3,5 6 9 Преземи
8 Медицинско право 3,5 6 9 Преземи
9 Банки, берзи и инвестициони фондови 3,5 6 9 Преземи
10 Осигурување 3,5 6 9 Преземи
11 Меѓународно право на хартии од вредност 3,5 6 9 Преземи
12 Транспортно и сообраќајно право 3,5 6 9 Преземи
13 Право на електронска трговија 3,5 6 9 Преземи
14 Туристичко право 3,5 6 9 Преземи
15 Право на внатрешна пловидба 3,5 6 9 Преземи
16 Воздухопловно право 3,5 6 9 Преземи
17 Општи деловни услови 3,5 6 9 Преземи
18 Рударско право 3,5 6 9 Преземи
19 Право на регулација на води 3,5 6 9 Преземи
20 Право на јавни набавки 3,5 6 9 Преземи
21 Компаниско право на ЕУ 3,5 6 9 Преземи
22 Претпријатие 3,5 6 9 Преземи
23 Право на игри на среќа 3,5 6 9 Преземи
24 Право на природни монополи и конкурентско право 3,5 6 9 Преземи
25 Фидуцијарно право 3,5 6 9 Преземи
26 Право на системи за порамнување и извршување на трговските трансакции (клиринг и салдирање) 3,5 6 9 Преземи
27 Право на меѓународна трговска продажба 3,5 6 9 Преземи
28 Флексибилност и сигурност на пазарот на труд 3,5 6 9 Преземи
29 Индустриски односи 3,5 6 9 Преземи
30 Анти-дискриминациско право 3,5 6 9 Преземи
31 Синдикално право 3,5 6 9 Преземи
32 Право на здравје и безбедност при работа 3,5 6 9 Преземи
33 Номотехника 3,5 6 9 Преземи
34 Право на хартии од вредност 3,5 6 9 Преземи
35 Корпоративно управување 3,5 6 9 Преземи
36 Право и Економика 3,5 6 9 Преземи
37 Европско енергетско право 3,5 6 9 Преземи
Изработка на магистерски труд 30 10
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux