Деловно право – едногодишни студии

Во деветиот (IX) семестар студентот треба да избере задолжителен предмет во зависност од која област ќе го изработува магистерскиот труд и тоа, доколку магистерскиот труд е од областа на деловно право, ќе го избере задолжителниот предмет – Трговско право – применета програма, а доколку магистерскиот труд е од областа на трудово право, ќе го избере задолжителниот предмет – Трудово право – применета програма, како и четири опциони предмети од листата на опциони предмети на насоката деловно право по сопствен избор. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.

ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Трговско право – применета програма 6,5 10 9 Преземи
2 Трудово право – применета програма 6,5 10 9 Преземи
ОПЦИОНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Енергетско право 3,5 6 9 Преземи
2 Медиумско право 3,5 6 9 Преземи
3 Право на телекомуникации 3,5 6 9 Преземи
4 Задружно право 3,5 6 9 Преземи
5 Право на асоцијации (здруженија) и фондации 3,5 6 9 Преземи
6 Право на професионални услуги и професионални организации 3,5 6 9 Преземи
7 Право на урбанизам и градење 3,5 6 9 Преземи
8 Медицинско право 3,5 6 9 Преземи
9 Банки, берзи и инвестициони фондови 3,5 6 9 Преземи
10 Осигурување 3,5 6 9 Преземи
11 Меѓународно право на хартии од вредност 3,5 6 9 Преземи
12 Транспортно и сообраќајно право 3,5 6 9 Преземи
13 Право на електронска трговија 3,5 6 9 Преземи
14 Туристичко право 3,5 6 9 Преземи
15 Право на внатрешна пловидба 3,5 6 9 Преземи
16 Воздухопловно право 3,5 6 9 Преземи
17 Општи деловни услови 3,5 6 9 Преземи
18 Рударско право 3,5 6 9 Преземи
19 Право на регулација на води 3,5 6 9 Преземи
20 Право на јавни набавки 3,5 6 9 Преземи
21 Компаниско право на ЕУ 3,5 6 9 Преземи
22 Претпријатие 3,5 6 9 Преземи
23 Право на игри на среќа 3,5 6 9 Преземи
24 Право на природни монополи и конкурентско право 3,5 6 9 Преземи
25 Фидуцијарно право 3,5 6 9 Преземи
26 Право на системи за порамнување и извршување на трговските трансакции (клиринг и салдирање) 3,5 6 9 Преземи
27 Право на меѓународна трговска продажба 3,5 6 9 Преземи
28 Флексибилност и сигурност на пазарот на труд 3,5 6 9 Преземи
29 Индустриски односи 3,5 6 9 Преземи
30 Анти-дискриминациско право 3,5 6 9 Преземи
31 Синдикално право 3,5 6 9 Преземи
32 Право на здравје и безбедност при работа 3,5 6 9 Преземи
33 Номотехника 3,5 6 9 Преземи
Изработка на магистерски труд 30 10
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux