Деветти и десетти семестар за сите насоки

ДЕВЕТТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Комуникациски теории 3 5 Преземи
2 Социологија на комуникации 3 5 Преземи
3 Медиумско право 3 5
4 Изборен предмет од Факултетот 2,5 4
5 Изборен предмет од Факултетот 2,5 4

 

ДЕСЕТТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Менаџирање на медиуми 3 5 Преземи
2 Истражување на публика 3 5
3 Нови медиуми 3 5 Преземи
4 Изборен предмет од Факултетот 2,5 4
5 Опционен предмет од Универзитетот 2 3