Финансово право – двегодишни студии

Студентот покрај задолжителните предмети од седмиот семестар, осмиот семестар и деветтиот семестар, избира еден опционен предмет во седмиот семестар што носи 6 кредити, како и избира два изборни предмети во осмиот семестар и уште два изборни предмети во деветтиот семестар кои носат по 7 кредити, за да се стекне со вкупно 90 кредити. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-тиот семестар, со изработка и одбрана на магистерски труд.

ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Даночно право 5,5 8 7 Преземи
2 Буџетско право 5,5 8 7 Преземи
3 Деловни финансии 5,5 8 7 Преземи
4 Монетарно право 5,5 8 7 Преземи
5 Меѓународно даночно право 5,5 8 8 Преземи
6 Финансово право практична настава 8 9 Преземи
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Економско казнено право 5 7 7/8 Преземи
2 Царинско право 5 7 7/8 Преземи
3 Право на локално финансирање 5 7 7/8 Преземи
4 Иновативни истражувачки техники 5 7 7/8 Преземи
5 Меѓународни финансии 5 7 7/8 Преземи
6 Финансиски услуги во правото на ЕУ 5 7 7/8 Преземи
ОПЦИОНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Банкарско право 3,5 6 9 Преземи
3 Арбитражно право 3,5 6 9 Преземи
Изработка на магистерски труд 30 10
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux