Финансово право – едногодишни студии

Студентот треба да го полага предметот Финансово право – практична настава кој носи 6 кредити и да избере уште три предмета од задолжителните предмети кои носат по 8 кредити, со тоа што вкупниот број на кредити во 9-ти семестар да изнесува 30 кредити. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.

ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Финансово право практична настава 3,5 6 9 Преземи
Група назадолжителни предмети од кои студентот треба да одбере три предмета
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број
1 Даночно право 5 8 9 Преземи
2 Буџетско право 5 8 9 Преземи
3 Деловни финансии 5 8 9 Преземи
4 Монетарно право 5 8 9 Преземи
5 Меѓународно даночно право 5 8 9 Преземи
6 Берзанско 5 8 9 Преземи
Изработка на магистерски труд 30 10
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux