Историја на правото

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Историја на европското право 5 8
2 Историја на големите правни системи 5 8
3 Историја на Османското царство 5 8
4 Црковно право 5 8
МОДУЛ А
1 Методологија на правно-историските науки 5 8
2 Право на Стариот век 3,5 6
3 Право на Средниот век 3,5 6
4 Право на Новиот век 3,5 6
5 Историја на англиското право 3,5 6
6 Историја на француското право 3,5 6
МОДУЛ Б
1 Методологија на правно-историските науки 5 8
2 Историја на правото во античка Македонија 3,5 6
3 Правото во среновековна Македонија 3,5 6
4 Правото во Македонија под Османска власт 3,5 6
5 Државно-правните концепти во македонското ослободително движење
во втората половина на 19 век и почетокот на 20 век
3,5 6
6 Државата и правото во Македонија во 20 век (1912-2005 г.) 3,5 6