Изборни предмети од Факултетот

(за седми и осми семестар)

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Агенциско новинарство 3,5 6 Преземи
2 Радио новинарство 3,5 6 Преземи
3 ТВ новинарство 3,5 6 Преземи
4 Новинарство во печатени медиуми 3,5 6 Преземи
5 Мировно и воено новинарство 3,5 6 Преземи
6 Заштита на лични податоци 3,5 6 Преземи
7 Графиката и дизајнот во новинарството 3,5 6 Преземи
8 Дигитална демократија 3,5 6 Преземи
9 Политички маркетинг 3,5 6 Преземи
10 Интелектуална сопственост 3,5 6 Преземи
11 Аргументациони модели 3,5 6 Преземи
12 Медиумите и правата на децата 3,5 6 Преземи
13 Медицинско казнено право 3,5 6 Преземи
14 Спортски менаџмент и маркетинг 3,5 6 Преземи
15 Права од пренос на спортските натпревари 3,5 6 Преземи
16 Политичка митологија 3,5 6 Преземи
17 Политичка психологија 3,5 6 Преземи
18 Парламентарно владеење во ЕУ 3,5 6 Преземи
19 Европски интеграции 3,5 6 Преземи

 

(за деветти и десетти семестар)

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Односи со јавноста и НВО 2,5 4 Преземи
2 Маркетинг и медиуми 2,5 4 Преземи
3 Медиумско право 2,5 4 Преземи
4 Култура на говорот 2,5 4 Преземи
5 Истражување на публика 2,5 4 Преземи
6 Интеркултурна комуникација 2,5 4 Преземи
7 Лобирање и односите со јавноста 2,5 4 Преземи
8 Односи со јавноста во кризни ситуации 2,5 4 Преземи
9 Етика и естетика 2,5 4 Преземи
10 Јавно мислење 2,5 4 Преземи