Изборни предмети од насоката: Применета политика и политички систем

(за деветти и десетти семестар)

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Социјална политика 2,5 4
2 Политичко лидерство 2,5 4
3 Демократска транзиција и консолидација 2,5 4
4 Јавен менаџмент 2,5 4
5 Политика на креирање на конкурентност 2,5 4
6 Процес на донесување одлуки во ЕУ 2,5 4
7 Буџетирање и буџетска политика 2,5 4
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux