Казнено право – двегодишни студии

Во осмиот семестар студентот треба да избере еден од понудените два модула: Модул А – Казнено материјално право или Модул Б – Казнено процесно право. Во секој модул се изучуваат вкупно пет предмета. Студентот кој го избрал Модулот А – Казнено материјално право во осмиот сместар има два задолжителни предмети: Судско право и Казнено материјално право – применета програма и два изборни предмети за модулот и тоа: Економско казнено право и Пенологија, додека доколку студентот го избрал модулот Б – Казнено процесно право има два задолжителни предмети: Судско право и Казнено процесно право – применета програма и два изборни предмети за модулот и тоа: Криминалистика и Компаративно казнено процесно право.  Во деветтиот семестар студентот, покрај преостанатите два предмети од модулот што го избрал,  треба да избере уште три опциони предмети од заедничката листа на опциони предмети, за да се стекне со вкупно 90 кредити. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.

ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ
Задолжителни предмети
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Казнено право - посебен дел 5 8 7 Преземете
2 Малолетничко казнено право 5 8 7 Преземете
3 Криминологија 5 8 7 Преземете
4 Меѓународно казнено право 5 8 7 Преземете
МОДУЛ А - Казнено материјално право
Задолжителен предмет
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Казнено материјално право-применета програма 5 8 8 Преземете
2 Судско право 5 8 8 Преземете
Изборни предмети
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Економско казнено право 3,5 6 8 Преземете
2 Пенологија 3,5 6 8 Преземете
3 Компаративно казнено материјално право 3,5 6 9 Преземете
4 Медицинско казнено право 3,5 6 9 Преземете
МОДУЛ Б - Казнено процесно право
Задолжителен предмет
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Казнено процесно право-применета програма 5 8 8 Преземете
2 Судско право 5 8 8 Преземете
Изборни предмети
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Криминалистика 3,5 6 8 Преземете
2 Компаративно казнено процесно право 3,5 6 8 Преземете
3 Правда и внатрешни работи на ЕУ 3,5 6 9 Преземете
4 Посебни казнени постапки 3,5 6 9 Преземете
Опциони предмети
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Криминална политика 3,5 6 9 Преземете
2 Виктимологија 3,5 6 9 Преземете
3 Социјална патологија 3,5 6 9 Преземете
4 Права на деца и медиуми 3,5 6 9 Преземете
5 Биоетиката и казнено право 3,5 6 9 Преземете
6 Организиран криминал 3,5 6 9 Преземете
7 Полиција и човекови права 3,5 6 9 Преземете
8 Европско казнено право 3,5 6 9 Преземете
Изработка на магистерски труд 30 10
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux