Казнено право – едногодишни студии

Студентот треба да избере минимум еден од задолжителните предмети, а останатите четири предмети да се изборни или опциони предмети, со тоа што вкупниот број на кредити во 9-ти семестар да изнесува 30 кредити. При изборот на предметите, студентите не смеат да избираат предмети што веќе ги слушале или положиле во текот на додипломските студии. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.

ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ
Задолжителни предмети
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Казнено право - посебен дел 5 8 9 Преземете
2 Судско право 5 8 9 Преземете
3 Малолетничко казнено право 5 8 9 Преземете
4 Криминологија 5 8 9 Преземете
5 Меѓународно казнено право 5 8 9 Преземете
МОДУЛ А - Казнено материјално право
Задолжителен предмет
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Казнено материјално право-применета програма 5 8 9 Преземете
Изборни предмети
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Економско казнено право 3,5 6 9 Преземете
2 Пенологија 3,5 6 9 Преземете
3 Компаративно казнено материјално право 3,5 6 9 Преземете
4 Медицинско казнено право 3,5 6 9 Преземете
МОДУЛ А - Казнено материјално право
Задолжителен предмет
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Казнено процесно право-применета програма 5 8 9 Преземете
Изборни предмети
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Посебни казнени постапки 3,5 6 9 Преземете
2 Криминалистика 3,5 6 9 Преземете
3 Правда и внатрешни работи на ЕУ 3,5 6 9 Преземете
4 Компаративно казнено процесно право 3,5 6 9 Преземете
Опциони предмети
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Криминална политика 3,5 6 9 Преземете
2 Виктимологија 3,5 6 9 Преземете
3 Социјална патологија 3,5 6 9 Преземете
4 Права на деца и медиуми 3,5 6 9 Преземете
5 Биоетиката и казнено право 3,5 6 9 Преземете
6 Организиран криминал 3,5 6 9 Преземете
7 Полиција и човекови права 3,5 6 9 Преземете
8 Европско казнено право 3,5 6 9 Преземете
Изработка на магистерски труд 30 10
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux