Корпоративно право – едногодишни студии

Студентот треба да избере минимум еден од задолжителните предмети кои носат по 7 кредити, а останатите четири предмети да ги избере од задолжителни и изборни предмети од модулот кој што го избрал, со тоа што вкупниот број на кредити во 9-ти семестар да изнесува 30 кредити. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.

ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Корпоративно управување 4 7 9
2 Корпоративни финансии 4 7 9
3 Корпоративна инсолвентност 4 7 9
4 Корпоративни стратегии и фискално окружување 4 7 9
5 Јавни корпорации 4 7 9
МОДУЛ А - Специфики на приватни корпорации
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Флексибилност и сигурност на пазарот на труд 4 7 9
2 Право на финансиски услуги 3,5 6 9
3 Компаративно корпоративно управување 3,5 6 9
4 Корпоративни даноци 3,5 6 9
5 Корпоративна етика 3.5 6 9
МОДУЛ Б - Специфики на државни корпорации
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Индустриски односи 4 7 9
2 Корпорациите и локалниот и регионалниот развој 3,5 6 9
3 Менаџмент со човечки ресурси 3,5 6 9
4 Теории на управувачки системи 3,5 6 9
5 Корпоративна етика 3,5 6 9
Изработка на магистерски труд 30 10
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux