Корпоративно комуницирање

СЕДМИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Теории и техники на односи со јавност 3,5 6 Преземи
2 Односи со медиуми - практикум 3,5 6 Преземи
3 Брендирање и рекламирање 3,5 6 Преземи
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6

 

ОСМИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Деловна комуникација 3,5 6 Преземи
2 Корпоративно управување 3,5 6 Преземи
3 Деловни финансии 3,5 6 Преземи
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Опционен предмет од Универзитетот 3,5 6