Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија

Студентот во десеттиот семестар избира еден предмет од групата на изборни предмети која што ќе ја избере (Меѓународно јавно право, Меѓународно приватно право или Право на ЕУ). Останатите 25 кредити од 10-от семестар, студентот ги стекнува со изработка на магистерски труд.

ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ
Задолжителни предмети
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Сем.
1 Меѓународно јавно право 4,5 7,5 9
2 Право на ЕУ 4,5 7,5 9
3 Меѓународно арбитражно право 4,5 7,5 9
4 Дипломатија 4,5 7,5 9
Група на изборни предмети - Меѓународно јавно право
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Меѓународно право за правата на човекот 3 5 10
2 Меѓународно договорно право 3 5 10
3 Меѓународно право за бегалци 3 5 10
Група на изборни предмети - Меѓународно приватно право
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Судир на закони 3 5 10
2 Меѓународно приватно право на ЕУ 3 5 10
Група на изборни предмети - Право на ЕУ
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ 3 5 10
2 Право на ЕУ за заштита на животната средина 3 5 10
3 Право на внатрешниот пазар на ЕУ 3 5 10
Изработка на магистерски труд 30 10
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux