МЈП, МПП, Меѓународни односи и Право на ЕУ – двегодишни студии

Студентот во 8-ми семестар избира една насока во која подоцна ќе го изработува магистерскиот труд. Студентот кој во 8-ми семестар ја избрал насоката Меѓународно приватно право, во 9-ти семестар полага предмети само од насоката Меѓународно приватно право. Студентот кој во 8-ми семестар ја избрал насоката Меѓународно јавно право, во 9-ти семестар може да избира алтернативно: да полага предмети од еден целосен модул од насоката Меѓународно јавно право или да полага вкупно четири предмети од било кој од модулите од насоката Меѓународно јавно право. Студентот кој во 8-ми семестар ја избрал насоката Право на Европска Унија, во 9-ти семестар полага вкупно четири предмети, односно покрај предметите од насоката Право на Европска Унија, може да избере најмногу до два предмети од предметите понудени во насоката Меѓународно јавно право. Со завршување на 9-ти семестар, студентот стекнува 90 кредити. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.

ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ
Задолжителни предмети
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Меѓународно право за правата на човекот 4,5 7,5 7
2 Меѓународно арбитражно право 4,5 7,5 7
3 Институции и право на Европската Унија 4,5 7,5 7
4 Меѓународни односи 4,5 7,5 7
Насока: Меѓународно јавно право
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Меѓународно јавно право – применета програма 4,5 7,5 8
2 Дипломатско и конзуларно право 4,5 7,5 8
3 Меѓународно хуманитарно право 4,5 7,5 8
4 Меѓународно економско право 4,5 7,5 8
Модул 1: Право на бегалци
1 Бегалци и мигранти 4,5 7,5 9
2 Меѓународно право за бегалци 4,5 7,5 9
3 Европско право за азил и миграција 4,5 7,5 9
4 Применета програма – правна клиника за право на бегалци 4,5 7,5 9
Модул 2: Човекови права
1 Малцински и други колективни права 4,5 7,5 9
2 Транзициона правда 4,5 7,5 9
3 Мирно решавање спорови 4,5 7,5 9
4 Слобода на изразување и говор на омраза 4,5 7,5 9
Модул 3: Меѓународни организации
1 Меѓународни организации 4,5 7,5 9
2 Мултилатерална дипломатија и Организацијата на Обединетите Нации 4,5 7,5 9
3 Европската Унија во меѓународните односи 4,5 7,5 9
4 Меѓународни судови и трибунали 4,5 7,5 9
Насока: Меѓународно приватно право
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Меѓународно приватно право на Европска Унија – општ дел 4,5 7,5 8
2 Европско меѓународно приватно право за облигациони односи 4,5 7,5 8
3 Меѓународно приватно семејно и наследно право 4,5 7,5 8
4 Меѓународно приватно право – применета програма 4,5 7,5 8
5 Применета програма (Moot Court) – арбитражно решавање на спорови 4,5 7,5 9
6 Меѓународна и европска правна помош во граѓанска материја 4,5 7,5 9
7 Признавање и извршување на странски судски одлуки 4,5 7,5 9
8 Инвестиционо право 4,5 7,5 9
Насока: Право на Европска унија
Ред. број Предмет Нас тава Кр. Сем. Силабус
1 Право на Европската Унија – применета програма 4,5 7,5 8
2 Право на внатрешниот пазар на Европската Унија 4,5 7,5 8
3 Заедничка надворешна и безбедносна политика на Европската Унија 4,5 7,5 8
4 Право на Европската Унија за заштита на животната средина 4,5 7,5 8
5 Европско граѓанство и фундаментални права 4,5 7,5 9
6 Процесот на пристапување кон Европската Унија 4,5 7,5 9
7 Европско право за азил и миграција 4,5 7,5 9
8 Европската Унија во меѓународните односи 4,5 7,5 9
Изработка на магистерски труд 30 10
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux