Односи со јавност – прв циклус

П Р В А   Г О Д И Н А

ПРВ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Теорија на односите со јавноста 3,5 6 Теорија на односите со јавноста
2 Македонски јазик и стилистика 3,5 6
3 Вовед во право 3,5 6 Вовед во право
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
Wordpress Table Plugin

 

ВТОР СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Политички систем 3,5 6 Политички систем
2 Европска интеграција на РМ 3,5 6 Европска интеграција на РМ
3 Економика 3,5 6 Економика
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Опционен предмет од Универзитетот 3,5 6
Wordpress Table Plugin

 

В Т О Р А   Г О Д И Н А

ТРЕТ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Јавна администрација 3,5 6 Јавна администрација
2 Социопсихолошки аспекти на односите со јавност 3,5 6 Социопсихолошки аспекти на односите со јавност
3 Маркетинг 3,5 6
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
Wordpress Table Plugin

 

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Политичка пропаганда и убедување 3,5 6 Политичка пропаганда и убедување
2 Основи на менаџмент 3,5 6
3 Современи политички системи 3,5 6 Современи политички системи
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Опционен предмет од Универзитетот 3,5 6
Wordpress Table Plugin

 

Т Р Е Т А   Г О Д И Н А

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Меѓународни политички односи 3,5 6
2 Односи со медиумите 3,5 6 Односи со медиумите
3 Јавно мислење 3,5 6 Јавно мислење
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
Wordpress Table Plugin

 

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Техники на односите со јавноста 3,5 6 Техники на односите со јавноста
2 Говорништво и невербална комуникација 3,5 6 Говорништво и невербална комуникација
3 Информатичко-комуникациска технологија и односите со јавноста 3,5 6
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Опционен предмет од Универзитетот 3,5 6
Предмет Настава Кредити Силабуси
Wordpress Table Plugin

 

Изборни предмети од Факултетот

(од прв до шести семестар)

Врзани изборни предмети:

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Основни институти на јавно и приватно право 3,5 6
Wordpress Table Plugin

 

Други изборни предмети:

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Истражувачко новинарство 3,5 6 Истражувачко новинарство
2 Е-Новинарство 3,5 6
3 Агенциско новинарство 3,5 6
4 Медиумите и правата на децата 3,5 6 Медиумите и правата на децата
5 Радио новинарство 3,5 6 Радио новинарство
6 ТВ новинарство 3,5 6 ТВ Новинарство
7 Печатени медиуми 3,5 6 Печатени медиуми
8 Мировно и воено новинарство 3,5 6 Мировно и воено новинарство
9 Заштита на лични податоци 3,5 6
10 Известување и уредување во новинарство -практикум 3,5 6
11 Интервју 3,5 6 Интервју
12 Графиката и дизајнот во новинарството 3,5 6
13 Дигитална демократија 3,5 6
14 Политички маркетинг 3,5 6
15 Интерна комуникација 3,5 6
16 Односи со јавноста во услови на криза 3,5 6 Односи со јавноста во услови на криза
17 Човечки ресурси 3,5 6 Човечки ресурси
Wordpress Table Plugin

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux