ПРОДЕКАН за настава

Вонр. проф. д-р Неда Здравева

Тел: 02/3117244 локал 104

e-mail: n.zdraveva@pf.ukim.edu.mk