Уставно правo

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Уставно право на Европа 5 8
2 Споредбено уставно 5 8
право
3 Конституционализами 5 8
човековите права
4 Уставно судство 5 8
5 Локална самоуправа 5 8
МОДУЛ А
1 Парламентарно право 5 8
2 Организација на власта 3,5 6
3 Современи политички системи 3,5 6
4 Избори и изборни системи 3,5 6
5 Политички партии и интересни групи 3,5 6
6 Уставно правна техника 3,5 6
МОДУЛ Б
1 Човекови права-применета програма 5 8
2 Уставна историја 3,5 6
3 Модели на демократија 3,5 6
4 Теорија и практика на федерализмот 3,5 6
5 Цивилно општество 3,5 6
6 Малцински права 3,5 6
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux