Впишување на оценки по предметот Административно право

Се замолуваат студентите кои го положиле испитот по Административно право на 01.06.2021 година, како и студентите кои полагале во предсесија, но не ја подигнале својата оценка, да ги достават своите индекси со пополнети пријави во кабинетот на проф. д-р Ивана Шумановска Спасовска на 11.06.2021 година во 08:30 часот.  

Индексите со впишани оценки ќе можат да се подигнат истиот ден, после 10:30 часот.