Впишување на оценки по предметот Административно право

Се замолуваат студентите кои го положиле испитот по Административно право на 11.06.2021 година, како и студентите кои полагале во претходни термини, но не ја подигнале својата оценка, да ги достават своите индекси со пополнети пријави во кабинетот на проф. д-р Ивана Шумановска Спасовска на 28.06.2021 година во 10:00 часот 

Индексите со впишани оценки ќе можат да се подигнат на 01.07.2021, после 10:00 часот.