ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ КАЈ ПРОФ. Д-Р ЗОРОСКА КАМИЛОВСКА И ПРОФ. Д-Р РАКОЧЕВИЌ

Почитувани колеги,
Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и по предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка, Нотарско право и ГПП на ЕУ на мастер студии ќе се впишуваат на 05.07.2021 (понеделник), во 10 часот.Индексите да се остават во кабинет на проф. д-р Ракочевиќ