Изборни о опциони предмети кај проф. д-р Ана Чупеска

Сите изборни и опциони предмети кај проф.д-р Ана Чупеска ( политичка психологија,  политичка антрополигија, глобализација,мултикултурализмот и ЕУ,  религија и политика) се следат според менторскиот систем на изучување.
За детални информации во врска со предметите, студентите да се обратат лично на следната  email а.chupeska@pf.ukum.edu.mk