Известување за студентите од втора година за наставата по Административно право

Почитувани студенти,  

Наставата по предметот Административно право во текот на летниот семестар од учебната 2021/2022 година, за двете групи, ќе се одвива преку истата група на платформата Microsoft Teams [насловена „Административно право (учебна година 2021/2022)“], секој понеделник во период од 13:00 до 18:00 часот.  

Наставата ќе се одвива во групата на платформата Microsoft Teams која е објавена во распоредот: 

Линк:  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYxliCizyxeX8n8OavpZERNN1FBZK84BRXYYlEMj0Wu41%40thread.tacv2/conversations?groupId=366a183f-da04-4d26-85de-ab231eb2beb5&tenantId=c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665


Team Code:  
kpxl0bd 

Срдечен поздрав, 

Од катедрата