ИЗВЕСТУВАЊЕ

Со Одлука на Ректорска Управа бр. 02-756/4 од 22.09.2020 год. се продолжува рокот за пријавување и запишување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и тој се продолжува до 15.10.2020 година.

Пречистен текст на К О Н К У Р С ОТ за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2020/2021 година

Прв уписен рок 

Пријавување на кандидатите: 14.09. – 15.10.2020 година 

Објавување прелиминарни листи22.10.2020 година 

Одлучување по приговори30.10.2020 година 

Објавување конечни листи06.11.2020 година  

Запишување на кандидатите09.11. – 13.11.2020 година 

 

Втор уписен рок: 

Пријавување на кандидатите: 14.12. – 21.12.2020 година 

Објавување прелиминарни листи25.12.2020 година 

Одлучување по приговори11.01.2021 година 

Објавување конечни листи18.01.2021 година  

Запишување на кандидатите25.01. – 29.01.2021 година