Полагања – Јунска испитна сесија 2020/21 учебна година – за прв и втор циклус на студии кај проф. д-р Дејан Мицковиќ и проф. д-р Елена Игновска

Проф. Мицковиќ прва декада (вклучете се од 9 часот) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aA_JEyeoWC11xRA716F1tWNSMqFV58tONWZ2SPEEAu8Q1%40thread.tacv2/1622633079829?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%22972a6b5f-a104-40da-acf1-f081924531fe%22%7d
Проф. Мицковиќ втора декада (од 9 часот) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aA_JEyeoWC11xRA716F1tWNSMqFV58tONWZ2SPEEAu8Q1%40thread.tacv2/1622633398184?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%22972a6b5f-a104-40da-acf1-f081924531fe%22%7d
Проф. Мицковиќ дополнителна сесија (од 9 часот) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aA_JEyeoWC11xRA716F1tWNSMqFV58tONWZ2SPEEAu8Q1%40thread.tacv2/1622633532322?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%22972a6b5f-a104-40da-acf1-f081924531fe%22%7d
Проф. Игновска прва декада (од 9 и 30 часот) – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aqKpJUaI-wulbgXzE2bUQg_gKhw1ASpq88kroKhvr5sw1%40thread.tacv2/1622456584508?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%22972a6b5f-a104-40da-acf1-f081924531fe%22%7d
Проф. Игновска втора декада (од 9 и 30 часот) – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aqKpJUaI-wulbgXzE2bUQg_gKhw1ASpq88kroKhvr5sw1%40thread.tacv2/1622457322291?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%22972a6b5f-a104-40da-acf1-f081924531fe%22%7d
Проф. Игновска дополнителна сесија (од 9 и 30 часот) – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aqKpJUaI-wulbgXzE2bUQg_gKhw1ASpq88kroKhvr5sw1%40thread.tacv2/1622457458037?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%22972a6b5f-a104-40da-acf1-f081924531fe%22%7d