Впишување на оценки по предметот МПП

Почитувани колешки и колеги,

 
Оцените по предметот меѓународно приватно право ќе се впишуваат на 21.9.2021 година (вторник) во 9:30 часот, на обележано место пред влезот на Правниот факултет. За впишување на оцената потребно е да се донесе пополнета пријава. 
Увидот во тестовите ќе се одржи на ден 21.9.2021 година (вторник) во 9:50 часот, на обележано место пред влезот на Правниот факултет.