СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.07.2020 година во 11 часот, кандидатот Атанас Аврамов ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Употреба на докази стекнати на нелегален начин во постапката пред меѓународната инвестициона и трговска арбитража“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа Zoom“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје