СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.09.2020 година, во 13 часот, кандидатoт Бранко Јаковчески ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Обврски на преддоговорно информирање кај кредитирањето на потрошувачите во домашното и во европското договорно право “

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,, Мicrosoft Teams “.

Од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје