СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 12.11.2020 година (четврток) во 11 часот, кандидатката Борјана Атанасовска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Телевизијата како масовен медиум наспроти електронските публикации во РСМ: карактеристики, регулатива, предизвици “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје