СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 18.12.2020 година ( петок) во 11 часот, кандидатката Ивана Кузманоска, студентка на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Повторување на парнична постапка по пресуда на Европскиот суд за човекови права “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје